ביטול הזמנה

דרכי ביטול הזמנה ברשת מלונות אטלס

להלן אפשרויות הביטול של הזמנות שנעשו ישירות דרך החברה, ניתן לבטל הזמנות בהתאם למדיניות הביטול של המחירון הרלוונטי על פי תקנון האתר ובכפוף לחוק הגנת הצרכן.

שימו לב – ניתן לבטל רק הזמנות שנעשו ישירות דרך החברה, להזמנות שנעשו דרך סוכן אנא פנו לסוכן הרלוונטי לביטול ההזמנה.
הגשת בקשה לביטול בטלפון: מחלקת הזמנות  03-5425555
הגשת בקשה לביטול בדואר אלקטרוני: מחלקת הזמנות [email protected]
ביטול הזמנה באתר האינטרנט: במידה וביצעתם את ההזמנה באתר, במייל אישור ההזמנה קיבלתם סיסמא.
ניתן לבטל בעזרת כתובת המייל שלכם והסיסמא שנשלחה אליכם על ידי הקשה על הלינק הבא: לביטול הזמנה

במעמד הבקשה יש לצרף את הפרטים הבאים:
1. שם מלא
2. מספר תעודת זהות
3. שם המלון
4. מספר ההזמנה
5. מספר הטלפון
נשמח לעמוד לרשותכם בכל פנייה ובקשה

תנאים לביטול הזמנה

1. ביצוע הזמנה באמצעות אתר האינטרנט: הרוכש יבצע הזמנות באתר האינטרנט של רשת מלונות אטלס בע"מ על ידי הזנת פרטי כרטיס האשראי. לאחר הזנת פרטים אלה ישלח אל כתובת הדואר האלקטרוני שהזין המזמין אישור על קליטת ההזמנה. אישור זה יש להדפיס ולהציג בפני פקיד הקבלה בבית המלון אשר לגביו בוצעה ההזמנה.

2. ביצוע הזמנה באמצעות אתר האינטרנט ומסירת פרטי כרטיס אשראי טלפונית: אלא אם תחליט רשת מלונות אטלס בע"מ אחרת – יהא המזמין רשאי לבצע את ההזמנה כולה באתר האינטרנט של רשת מלונות אטלס בע"מ (בלי להזין את פרטי כרטיס האשראי בלבד) ולמסור את פרטי כרטיס  האשראי שלו לנציג רשת מלונות אטלס בע"מ טלפונית (למספר טלפון נייד שישאיר המזמין). במקרה כזה ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של המזמין אישור על קליטת ההזמנה רק לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי טלפונית ובדיקתם ועד לקבלת אישור זה לא תחשב ההזמנה כאילו בוצעה ונקלטה. נציג רשת מלונות אטלס בע"מ ייצור קשר עם המזמין בתוך 3 ימי עבודה מביצוע ההרשמה הראשונית וזאת במהלך שעות הפעילות של מחלקת ההזמנות של רשת מלונות אטלס בע"מ: ימי א'-ה' בשעות 08:00-18:00 ובימי ו' בין השעות 08:00-12:00. יובהר כי אין כל התחייבות כי ההזמנה תבוצע וכי יהיה מקום פנוי לחדרי המלון שביקש המזמין לבצע במועד יצירת הקשר עימו לנטילת פרטי כרטיס האשראי. אין כל התחייבות כי ההזמנה שיבקש המזמין לבצע אכן תבוצע ורק לאחר קבלת אישור ההזמנה אצל המזמין לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי תחשב הזמנתו כאילו בוצעה.

2.1. יובהר כי פרטי כרטיס האשראי המוזן לאתר האינטרנט של רשת מלונות אטלס בע"מ ו/או שיימסר לנציגיה טלפונית משמשים להבטחת ההזמנה בלבד וחיוב הכרטיס יבוצע רק בעת ההגעה לבית המלון בפועל, למעט לגבי הזמנה שאינה ניתנת לביטול או החזר, שכרטיס האשראי לגביה יחויב במלוא סכום ההזמנה מיד לאחר שתבוצע ההזמנה.

2.2. המועד הקובע לעניין ביצוע הזמנה ו/או כל ביטול ו/או שינוי בה הוא המועד בו תתקבל בפועל ההזמנה ו/או ההודעה בדבר שינוי ו/או ביטול אצל רשת מלונות אטלס בע"מ, בין אם בוצעו באמצעות אי מייל, דואר רגיל, דואר רשום או פקסימיליה. ככל שמדובר במועד שאינו ביום עסקים תחשב ההזמנה ו/או הביטול ו/או השינוי כאילו התקבלו בבוקר יום העסקים הראשון לאחריו. מועד ביצוע כל הזמנה יחשב המועד בו ישלח למזמין אישור בדואר אלקטרוני מאת רשת מלונות אטלס בע"מ בדבר קליטת ההזמנה.

2.3. מועד ביצוע שינוי או ביטול בהזמנה יהיה כפוף להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010, כפי שיהיו בכל עת. לגבי עסקה שבוצעה מרחוק – ניתן יהיה לבצע הביטול בתוך 14 ימים מביצוע ההזמנה ובלבד שהביטול יעשה לפחות 7 ימי עסקים (ימים שאינם ימי מנוחה) לפני המועד שהיה מיועד להגעה למלון (סעיף 2 (3) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לבטל או לשנות את ההזמנה, והמזמין יחויב בתשלום מלא לפי ההזמנה המקורית בגין כל שינוי/ ביטול/ קיצור/ אי הגעה/ איחור.

2.4. במקרה של ביטול עסקה במועדים דלעיל תהא זכאית רשת מלונות אטלס בע"מ לגבות דמי ביטול, כפי שיהיה קבוע בדיני הגנת הצרכן (בעת כתיבת פרוטוקול זה עומדים דמי הביטול על 5% מסכום / ערך ההזמנה הכולל או 100 ₪, הנמוך מבניהם).

2.5. רשת מלונות אטלס בע"מ תהא רשאית לקבוע מועדים שונים וארוכים יותר לביצוע ביטול/ שינוי/ קיצור הזמנות – ובלבד שהמידע זה פורסם מראש בטרם בוצעה ההזמנה, ובכפוף לכל דין.