תקנון מועדון

תקנון מועדון לקוחות – רשת מלונות אטלס בע"מ ח.פ. 51-122862-9

1. תקנון זה מיועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של רשת מלונות אטלס בע"מ.

2. למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם כדלקמן, אלא אם נאמר במפורש אחרת בתקנון זה:

"המועדון" או "מועדון הלקוחות" – מועדון הלקוחות של רשת מלונות אטלס בע"מ.

"הרשת" – רשת מלונות אטלס בע"מ.

"מלונות הרשת" – כל המלונות המשתייכים לרשת מלונות אטלס בע"מ.

"טופס הצטרפות" – טופס הרשמה למועדון הלקוחות ובו פרטים מזהים של חבר המועדון, כמוגדר להלן, אשר השלמת הפרטים בו וחתימתו מהווה תנאי לחברות במועדון.

"חבר מועדון" – כל לקוח של הרשת שהינו אדם פרטי (להבדיל מלקוח עסקי ו/או תאגיד) שמלאו לו לפחות 18 שנה, ביקש להצטרף למועדון הלקוחות ומילא את טופס ההצטרפות וכן שילם דמי הצטרפות ו/או חידוש, ככל שיהיו.

אתר האינטרנט" או "האתר" – אתר האינטרנט העדכני של הרשת לביצוע הזמנות, שכתובתו https://www.atlas.co.il/

"הטבות" – כלל ההטבות כמפורט בתקנון וכפי שיפורסם על ידי הרשת מעת לעת.

"התקנון" – תקנון מועדון לקוחות זה וכפי שיעודכן על ידי הרשת מעת לעת.

3. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות מעת לעת את הוראות תקנון מועדון הלקוחות ו/או תנאי החברות במועדון הלקוחות ו/או הטבות חברי המועדון ו/או תנאי ההצטרפות אליו, לרבות ביטול פעילות המועדון וביטול מועדון הלקוחות, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.

4. הרשת תהא רשאית לסרב לרישומו של מצטרף כחבר מועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה, וללא חובת הנמקה לסירובה.

5. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לבטל חברותו של כל חבר מועדון הלקוחות, לרבות בשל אי עמידה בתנאי התקנון, או בשל שימוש לרעה שעשה חבר המועדון, כל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשת וללא הודעה על כך מראש. חבר המועדון מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הרשת ו/או מי ממנהליה ו/או מבעליה ו/או מטעמם בקשר לכך.

6. למען הסר ספק, מובהר כי על חברי המועדון חלים כל התנאים וההגבלות הנקובים בתקנון זה בכל הנוגע לביצוע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר ו/או הזמנת שירותים נוספים ו/או שימוש כלשהו באתר, למעט הוראות ששונו מפורשות בנוגע לחברי מועדון.

7. הצטרפות למועדון הלקוחות –

7.1 חבר מועדון הנו כל אדם פרטי (ולא בית עסק, ארגונים, סוכני נסיעות ותאגידים), תושב מדינת ישראל או תושב חוץ, בן 18 שנים ומעלה ובעל תעודת זהות תקפה (ולגבי תושבי חוץ – בעל דרכון תקף), המעוניין להצטרף כחבר במועדון הלקוחות, אשר מילא את טופס ההצטרפות ואשר עמד במכלול התנאים בכפוף להוראות התקנון.

7.2 ניתן להצטרף למועדון הלקוחות במספר דרכים חלופיות כמפורט להלן:

7.2.1 הצטרפות למועדון הלקוחות דרך האתר – לשם הצטרפות למועדון הלקוחות יידרש הלקוח לפתוח באופן יזום חשבון משתמש חדש על שמו תחת הלשונית "מועדון הלקוחות" – הצטרפות למועדון, ולמלא את טופס ההצטרפות באופן נכון ומדויק.

7.2.2 הצטרפות למועדון הלקוחות דרך מוקד ההזמנות הטלפוני של הרשת – במקרה זה ישלח ללקוח טופס הרשמה אותו יהיה עליו למלא ולחתום, לאחר שיעביר/תעביר את הטופס חזרה למוקד, תושלם ההרשמה למועדון ע"י מוקד ההזמנות.

7.2.3 הצטרפות למועדון הלקוחות דרך מלונות הרשת – הצטרפות למועדון הלקוחות יעשה באמצעות מילוי טופס החברות למועדון אשר יימסר על ידי פקיד הקבלה במלון. לאחר מילוי הטופס, פקיד הקבלה יזין את פרטי החברות.

7.3 בטופס ההרשמה למועדון הלקוחות ו/או בהצטרפות באתר האינטרנט למועדן הלקוחות, יידרש חבר המועדון לבחור שם משתמש  וסיסמא אישית אשר ילוו אותו בביצוע הזמנות וביצוע פעולות אחרות באמצעות האתר, וכן להזין את פרטיו האישיים, לרבות שם מלא, מען, טלפון, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני ותאריך לידה.

7.4 לאחר הצטרפות הלקוח למועדון הלקוחות, יישלח לדואר האלקטרוני שלו דבר דואר המכיל פירוט של הסיסמא וההטבות ו/או ההנחות המוצעות על ידי הרשת ו/או צדדים שלישיים.

7.5 החברות במועדון הלקוחות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, למעט לבן/בת הזוג ולילדים (עד גיל 18) של חבר המועדון בלבד (להלן: "משפחה מדרגה ראשונה"), ואינה מיועדת לתאגידים, סוכנים ו/או בתי עסק. למען הסר ספק, יובהר כי "בני זוג" לצרכי חברות במועדון הלקוחות יהיו רק מי שנישאו או הוכרו כידועים בציבור, בכפוף ובהתאם לדין הישראלי ו/או מי שצויין כבן/בת זוג של חבר המועדון במסגרת טופס ההצטרפות למועדון החברים ו/או מי שהוגדר על ידי חבר מועדון כבן/ בת זוגו בהודעה בכתב למועדון הלקוחות שתינתן לפחות 90 ימים לפני ביצוע ההזמנה.

7.6 החברות במועדון הלקוחות תכנס לתוקפה מרגע השלמת הרישום למועדון.

7.7 כל חבר מועדון אחראי באופן אישי לכל שימוש שייעשה בחשבון חבר המועדון אשר פתח, וזאת מרגע פתיחתו. בנוסף, מובהר בזאת כי חשבון חבר מועדון הניתן לחבר המועדון הינו אישי, ולפיכך, מתחייב חבר המועדון להימנע ממתן פרטי החשבון לצד שלישי כלשהו ו/או לאפשר לצד שלישי כלשהו לעשות בחשבונו, וכן ליידע את הרשת באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון חבר המועדון. 

7.8 אין אפשרות להעביר נקודות ו/אן הטבות שצבר חבר מועדון אחר לחשבונו של חבר מועדון אחר ו/או לכל גורם. הטבות הניתנות לחברי המועדון ו/או הנקודות שצברו הינן אישיות.

7.9 ידוע לחבר המועדון והוא נותן את הסכמתו לכך שהוא ישא באחריות הבלעדית והמוחלטת לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לרשת ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעליה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם עקב תביעה ו/או דרישה של צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש לא מורשה בחשבון חבר המועדון.

8. תקופת החברות במועדון –

8.1 תקופת החברות במועדון למצטרפים חדשים הינה ל- 5 שנים (60 חודשים) החל מיום ההצטרפות.

8.2 עם תום תקופת החברות במועדון יהא חבר המועדון רשאי להאריך את חברותו במועדון לתקופות נוספות בנות 24 חודשים כל אחת, בכפוף לתנאי התקנון ובכפוף לתשלום דמי חידוש, אם יהיו, או כפי שייקבע מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשת.

8.3 עם חידוש החברות במועדון הלקוחות, יהיה חבר המועדון כפוף להוראותיו של תקנון מועדון הלקוחות כפי שיהיה נוסחו באותה עת, זאת גם במקרה שהוראותיו של התקנון במועד חידוש החברות יהיו שונות מהוראותיו של תקנון זה. באחריות חבר המועדון להתעדכן מעת לעת בנוסחו העדכני של התקנון ולא יהיו לו טענות בקשר לכך כלפי הרשת.

9. הטבות ומבצעים לחברי המועדון –

9.1 ההטבות המפורטות בתקנון זה יינתנו לחבר המועדון, לבן/בת זוגו ולילדי חבר המועדון שגילם נמוך מ- 18 שנה וזאת כמפורט כדלקמן:

9.1.1 הטבת יום הולדת – חבר המועדון יהיה זכאי לקבל הנחה של חמישה עשר אחוזים (15%) ממחיר חדר, באחד ממלונות הרשת, הקבוע במחירון הרשת באותה העת, בביצוע הזמנה החלה בחודש יום ההולדת של חבר המועדון ו/או בחודש יום ההולדת של בן/בת הזוג של חבר המועדון.

הטבה זו תינתן לחבר המועדון, פעם בשנה, החל מהשהייה הראשונה של חבר המועדון באחד ממלונות הרשת, לאחר הצטרפותו של חבר המועדון למועדון הלקוחות. ההטבה מוגבלת להזמנת חדר אחד ולא יותר מכך.

9.1.2 הטבת יום נישואין – חבר המועדון יהיה זכאי לקבל הנחה של חמישה עשר אחוזים (15%) ממחיר חדר, באחד ממלונות הרשת, הקבוע במחירון הרשת באותה העת, בביצוע הזמנה החלה בחודש יום הנישואין שלו.

הטבה זו תינתן לחבר המועדון, פעם בשנה, החל מהשהייה הראשונה של חבר המועדון באחד ממלונות הרשת, לאחר הצטרפותו של חבר המועדון למועדון הלקוחות. ההטבה מוגבלת להזמנת חדר אחד ולא יותר מכך.

9.1.3 הטבה בהזמנה ישירה – חבר המועדון יהיה זכאי לקבל הנחה של עשרה אחוזים (10%) ממחיר חדר, באחד ממלונות הרשת, הקבוע במחירון הרשת באותה העת, בהזמנה המבוצעת על ידי חבר המועדון ישירות מול הרשת, ולא באמצעות סוכן ו/או חברת נסיעות ו/או אתרי אינטרנט. הטבה זו תינתן לחבר המועדון החל מהשהייה הראשונה ואילך של חבר המועדון באחד ממלונות הרשת, לאחר הצטרפותו של חבר המועדון למועדון הלקוחות. ההטבה מוגבלת להזמנת 2 חדרים לכל היותר אשר בהם יתארחו אך ורק חבר המועדון אליו רשאים להלוות בן/בת זוג וילדים שגילם מתחת ל- 18 שנים.  ההטבה תינתן רק לחדרים שהמשלם עבורם הוא חבר המועדון בעצמו.

9.1.4 יובהר כי אין כפל הטבות והנחות וכי כל אחת מההנחות/ הטבות המצויינות בסעיפים 9.1.1 עד 9.1.3 תינתנה לחבר המועדון רק אם וככל שלא ניתנה לו הטבה/הנחה אחרת כמפורט לעיל באותה הזמנה לא ניתן לממש הטבת יום הולדת והטבת יום נישואין באותה הזמנה.

9.1.5 חברי מועדון הלקוחות יצברו נקודות למימוש בשהיות עתידיות במלונות הרשת – וזאת בגובה של חמישה אחוזים 5% מהסכום ששילמו בפועל (מסכומים ששולמו בכסף, ולא בנקודות) עבור לינה בלבד (לא עבור שירותים נוספים כגון מזון, משקאות, טיפולי ספא, מע"מ, היטלים וכיוב'). כל נקודת צבירה תהיה שווה 1 ₪ למימוש, בכפוף לאמור בתקנון זה. הרשת תהא רשאית לשנות ו/או לעדכן ו/או לבטל את האפשרות לצבור נקודות ו/או את ערכן למימוש ו/או כל שינוי אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וכשיפורסם באתר. צבירת הנקודות הינה אישית לכל חבר מועדון ואינה ניתנת להעברה לחבר מועדון אחר ו/או לאיחוד בין כמה חברי מועדון. כמו כן לא תינתן אפשרות לצבור "מינוס" נקודות (כלומר לא ניתן לממש נקודות מעבר לנקודות הצבורות במועד ביצוע ההזמנה). ההנחות וההטבות לחברי מועדון יינתנו אך ורק בהזמנת יחידים והן אינן תקפות למתארחים במסגרת קבוצות ו/או מחירים מיוחדים. כמו כן, לא ינתנו כל צבירה ו/או הטבות בגין מגורים לטווח ארוך (מעל 10 ימים) של חברי מועדון הלקוחות במלונות הרשת ולא תינתן כל הנחה לחברי מועדון לקוחות רשת מלונות אטלס בע"מ בגין צבירה ו/או הטבות ו/או הנחות חברי מועדון מעלות של מגורים לטווח ארוך. 

9.2 לא ינתנו הנחות ו/או הטבות על צריכת מזון ומשקאות, טיפולי ספא וכיוב' וחבר מועדון לא יוכל לעשות שימוש בנקודות שיצברו לתשלום עבור מזון, משקאות, טיפולי ספא וכל עלות שאינה עלות הלינה בחדר בבית המלון. כמו כן לא ייצברו נקודות אלא בגין עלות השהיה בחדרי מלון (ולא בגין כל תשלום אחר כגון מזון, משקאות ,ספא וכיוב'). חברי מועדון הלקוחות יהיו רשאים להשתמש בנקודות שיצברו אף לצורך תשלום עבור אירועי מועדון, כפי שתפרסם הרשת מעת לעת.

9.3 חברי המועדון יהיו זכאים למגוון הנחות והטבות נוספות, כפי שתחליט הרשת מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וכפי שיפורסם באתר.

9.4 חבר מועדון יהא רשאי להזמין בהנחה  חדר אחד בלבד או לכל היותר שלושה חדרים, בתנאי ששני החדרים הנוספים אשר הוזמנו על ידו הינם לטובת בני משפחה מדרגה ראשונה (עד גיל 18), כהגדרתם בסעיף 7.5‏ לעיל, השוהים עם חבר המועדון במהלך החופשה ובתנאי שחבר המועדון ישלם בעצמו עבור כל החדרים. 

9.5 כדי להנות מצבירת הנקודות ו/או הטבות יש לבצע הזמנה ללינה במרכז ההזמנות של רשת מלונות אטלס בע"מ או באתר האינטרנט של רשת מלונות אטלס בע"מ.

9.6 חברי מועדון לא יהיו רשאים לממש במסגרת שהות אחת נקודות בשווי העולה על 50% ממחיר אותה שהות.

9.7 יובהר כי ההנחות תינתנה על מחיר המחירון של רשת מלונות אטלס בע"מ שיהיה  בתוקף בעת השהייה במלון.

9.8 הרשת תהא רשאית לשנות ו/או לעדכן ו/או לבטל את ההטבות ו/או ההנחות המפורטות לעיל, אשר יינתנו על ידה מדי פעם לפעם, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

9.9 הטבות חברי המועדון תקפות בבתי המלון שמנהלת הרשת ששמותיהם להלן: בתל-אביב: מלון סינימה, מלון סנטר, מלון ארטיסט, מלון שלום אנד רילקס, מלון מלודי, מלון ים, מלון מרקט האוס, מלון 65, מלון טל, מלון פבריק ומלון בקסטייג'; במרכז: מלון שדות, בירושלים: מלון הרמוני, מלון ארתור ומלון בצלאל ובדרום: מלון נובה לייק באילת. יובהר כי הרשת תהא רשאית לקבוע כי הטבות חברי מועדון הלקוחות לא יהיו תקפות כלל או לתקופה מסויימת במלונות שהיא מפעילה או בחלק מהם, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשת. 

9.10 ידוע לחבר המועדון כי הרשת אינה מחויבת להעניק לחבר/ת המועדון הטבה ו/או הנחה מסוימות, וכי ההנחות ו/או ההטבות המוקנות לחברי מועדון כמפורט באתר הנן זמניות ועשויות להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשת. בכלל זאת, ידוע לחבר המועדון, כי הרשת אינה מתחייבת להעניק לו הנחה בשיעור מינימאלי כלשהו ו/או להעניק הנחה ו/או הטבה כלשהן בכלל.

9.11 ידוע לחבר המועדון, כי על מנת ליהנות מקבלת הטבה ו/או הנחה ו/או על מנת לממש נקודות צבורות כלשהי עליו להיות רשום כחבר מועדון ולעמוד במלוא הוראות התקנון וההנחיות באתר בקשר לכך הן במועד ביצוע ההזמנה והן במועד קבלת השירות עצמו (ועד לסיומו) כמו כן על הנקודות הצבורות להיות בתוקף בעת המימוש.

9.12 ידוע לחבר מועדון כי במידה והצטרף למועדון לאחר ביצוע ההזמנה או במעמד הצ'ק אין, הוא לא יהיה זכאי להנחה בהזמנה זו (אלא החל מההזמנה הראשונה שתבוצע לאחר ההצטרפות למועדון הלקוחות), אלא רק לצבירת הנקודות בגין הזמנה זו.

9.13 במידה וחבר המועדון יבצע הזמנה באמצעות האתר, אשר מזכה אותו בקבלת הטבה כלשהי וחברותו במועדון הופסקה טרם מועד קבלת השירות הנקוב בהזמנה (מכל סיבה שהיא, לרבות עקב בקשתו להסירו מחברות במועדון או החלטת הרשת להסיר את החברות במועדון), תפקענה באופן אוטומטי כל זכויותיו לקבלת הנחות ו/או הטבות כלשהן. במקרה כאמור, חבר המועדון יחויב במחיר מחירון רגיל בגין ביצוע הזמנה לאירוח ו/או קבלת שירות רגיל, כמקובל במלונות הרשת באותה העת, ללא זכות לקבלת הנחות ו/או הטבות כלשהן.

9.14 ידוע לחבר המועדון כי כלל הטבות מועדון הלקוחות, כאמור בסעיף ‎9.1 על תתי סעיפיו, מיועדות למימוש ב- 5 שנים קלנדריות ואינן ניתנות לצבירה. כל צבירה (או חלק ממנה) תפקע לאחר 5 שנים, ככל שלא מומשה.

9.15 איסור כפל הנחות/הטבות לעניין לינה במלונות הרשת – ידוע לחבר המועדון כי לא ניתן לממש מספר הטבות לינה בו זמנית בעת הזמנת חופשה אחת ברשת, אלא אך ורק בעסקאות (והזמנות) נפרדות.

9.16 מובהר כי חברי המועדון לא יהיו זכאים להטבה ו/או הנחה נוספת מכח חברותם במועדון, במקרה של מבצעים שאינם ייחודיים לחברי המועדון ובכלל זה, הזמנות שנעשו עבור קבוצה או דרך "ועד", הזמנות שהתבצעו באמצעות סוכן, הזמנות ששולמו בשווה כסף כגון שוברים וכיוב'.

10. פרטים אישיים של חבר המועדון ועדכון פרטים –

10.1 בהצטרפות למועדון הלקוחות, מסכים כל חבר מועדון, כי כלל הפרטים אשר מסר לרשת ו/או למי מטעמה בטופס ההצטרפות ישמשו את הרשת לצורך שמירת קשר וקידום מכירות, ולשם כך הוא מאשר לשלוח אליו דברי פרסומת ועדכון על מבצעים, צבירת נקודות וכיוב' באמצעים שונים, ובכלל זה באמצעות דואר אלקטרוני, פקסימיליה, דואר, הודעות SMS, , וואטסאפ, חיוג טלפוני אוטומטי וכיו"ב (להלן: "אמצעי הפרסום")..)

10.2 חבר המועדון יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי ששמו ופרטיו, כפי שנמסרו על ידו בעת ההצטרפות למועדון הלקוחות, וכן כל מידע שיצטבר בקשר לחבר המועדון ו/או למועדון הלקוחות ו/או בקשר להזמנות ו/או רכישות במרכז ההזמנות או מלונות הרשת ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ"ל יועבר לרשת וישמש את רשת מלונות אטלס בע"מ לקידום פעילותה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי וכיוב'. חבר המועדון מאשר כי השימוש במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את חבר המועדון בכל סעד ו/או פיצוי מכח כל דין. כמו כן יחשב המידע האמור כקניינה של רשת מלונות אטלס בע"מ וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה, לרבות טענה על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס"ח– 2008 ו/או חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 .הזנת הנתונים ואישורם ו/או החתימה על טופס הצטרפות למועדון הלקוחות יהווה אישור של חבר המועדון גם למשלוח דברי פרסום. סעיף זה מהווה גם הודעה על פי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981. כמו כן החבר מעוניין, מאשר ומסכים לקבל מרשת מלונות אטלס בע"מ וגורמים קשורים בכל אמצעי התקשורת והמדיה הודעות אלקטרוניות, מסרונים, ניוזלטרים, דברי שיווק ופרסום בעלי אופי מסחרי ו/או פרסומי ו/או כל דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס"ח– 2008.

10.3 חבר המועדון מאשר כי הפרטים שמסר לרשת בעת ההצטרפות למועדון הלקוחות נכונים ומלאים, והוא מאשר כי יעדכן את הרשת אודות כל שינוי בפרטים אלה.

10.4 פרטי חבר המועדון, לרבות פרטים הנובעים מטופס ההצטרפות, ישמרו במאגר מידע של רשת מלונות אטלס בע"מ.

10.5 יובהר, כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס ההצטרפות, הינה על חבר המועדון ולא תשמע כל טענה כלפי הרשת ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון, מחמת טעות במסירת פרטי הזיהוי ע"י המבקש להצטרף למועדון. בכל מקרה רשת מלונות אטלס בע"מ לא תהא אחראית על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר למועדון הלקוחות בגין תקלה ו/או טעות ו/או אובדן ו/או אי מילוי ו/או עדכון של פרטיו האישיים של חבר המועדון.

10.6 בנוסף לאמור לעיל, חבר המועדון מסכים לקבל מהרשת דיוור ו/או פרסום, אשר יכלול, בין היתר, הטבות ו/או הנחות במלונות הרשת ו/או עדכונים אחרים, לרבות לגבי צבירת נקודות (להלן: "דיוור ישיר".).

10.7 ידוע לחבר המועדון, כי הדיוור הישיר ו/או אמצעי הפרסום עשוי לכלול דברי פרסומת של צדדים שלישיים שאינם בהכרח של הרשת, והוא נותן את הסכמתו מדעת לקבלת דברי פרסום אלה במסגרת הדיוור הישיר/אמצעי הפרסום כאמור. לחבר המועדון לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הרשת ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעליה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור בסעיף ‎10 זה, על תתי סעיפיו.

11. ביטול חברות במועדון – 

11.1 חבר המועדון יהיה רשאי לבקש את הסרת החברות במועדון, בכל עת, באמצעות שליחת הודעה בכתב לפקס שמספרו 03-7608920 או בדואר אלקטרוני: [email protected]

11.2 משמעות ההסרה מחברות במועדון הנה ויתור מוחלט ומיידי של חבר המועדון על כל זכות ו/או הטבה ו/או הנחה ו/או נקודות צבורות אשר הוקנו לו ו/או מגיעות לו בקשר עם החברות במועדון טרם ההסרה, מהרשת ו/או מצדדים שלישיים כלשהם ו/או מ מטעמם.

11.3 הרשת שומרת על זכותה לבטל חברות של חבר מועדון אם החבר נתפס בגניבה, הונאה, מרמה, אלימות בעת ששהה במלון הרשת ו/או בקשר להזמנה שביצע ו/או אלימות פיסית ו/און מילולית כלפי מי מעובדי ו/או נציגי הרשת ו/או בכל מקרה אחר בו פעל חבר המועדון בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר עשה דבר שיש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של רשת מלונות אטלס בע"מ, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת מלונות אטלס בע"מ.

12. שונות –

12.1 הרשת שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע, ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא צורך בהסכמת חברי המועדון. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש, אלא אם נקבע אחרת במפורש. שינויים יובאו לידיעת חברי המועדון על ידי העלאת התקנון החדש לאתר האינטרנט של רשת מלונות אטלס בע"מ. באחריות חבר המועדון לעקוב אחר שינויים בתקנון המפורסם באתר הרשת ולחבר המועדון לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לשינוי הוראות תקנון מועדון הלקוחות ו/או בקשר ליידוע בדבר שינויים כאמור.  

12.2 הרשת תהא רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיו"ב בכל עת.

12.3 מתן הטבות לחברי המועדון, הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של הרשת. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני את מתן ההטבות לחברי המועדון כאמור לעיל, תפעל הרשת לטפל בהם בהקדם, ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד הרשת בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.

12.4 הגשת בקשה לחברות במועדון הלקוחות, כמוה כהסכמה של חבר המועדון לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. כל חבר מועדון מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה וכי הוא מסכים להוראותיו ולא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין כנגד רשת מלונות אטלס בע"מ ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם.

12.5 כל פעולה של מועדון הלקוחות ו/או של הרשת לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הנה לפנים משורת הדין בלבד, לא תהווה תקדים ולא תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה ו/או שינוי של האמור בתקנון זה.

12.6 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

12.7 מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר וביחיד. למען הסר ספק – התקנון מיועד לנשים וגברים, יחידים ורבים כאחד.

12.8 תקנון זה כפוף לדין הישראלי בלבד וכל סכסוך ו/או מחלוקת שיתגלעו בעניין התקנון ו/או מועדון הלקוחות ו/או עניין קשור אחר יתברר אך ורק על ידי בתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב, אשר ידונו בעניין בהתאם לדין הישראלי בלבד. הצדדים שוללים בזאת במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים – הן במדינת ישראל והן מחוצה לה לדון בעניינים האמורים בסעיף זה.